mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Tin tức
Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2010
Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2010 Tải về các báo cáo tài chính Báo cáo Kết quả kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo khấu trừ thuế. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tình hình nộp thuế Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh Quý III-Năm 2010
Thông báo lấy ý kiến thông qua chủ trương đầu tư
Thông báo lấy ý kiến thông qua chủ trương đầu tư Hội đồng quản trị Công ty trình và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau đây: Thông qua chủ trương đầu tư mới và di dời NM Bia Sài Gòn - Sóc Trăng vào KCN An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Thông qua chủ trương lập dự án sử dụng diện tích đất cũ của Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng để thành lập Khu Dân Cư phù hợp với quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng
Danh sách cổ đông nội bộ/ Người có liên quan sở hữu cổ phiếu WSB
Danh sách cổ đông nội bộ/ Người có liên quan sở hữu cổ phiếu WSB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây công bố danh sách cổ đông nội bộ/ người có liên quan sở hữu cổ phiếu Công ty (MCK: WSB) - Thời điểm nắm giữ cổ phiếu: 31/03/2011. - Danh sách cổ đông nội bộ / Người có liên quan sở hữu cổ phiếu WSB tại đây
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính gửi đến Quý cổ đông Công ty Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Quý cổ đông xem toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại đây Quý cổ đông xem toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại đây Trân trọng kính chào.
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2010 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương đầu tư: Ngày đăng ký cuối cùng 15h ngày 16/11/2010 Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây Loại chứng khoán : (1)Chứng khoán chuyển nhượng tự do (2)Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009 đã được kiểm toán Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây(Nguồn: Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây


Video clip
Quảng cáo
Đối tác